طرحی سایت

سایت تلگرامی

آدرس (دامین) اختصاصی
ایمیل اختصاصی و متصل به سایت
امکان مدیریت سایت با تلگرام
خدمات پشتیبانی
آموزش استفاده
همراه با ربات مدیریت کانال

سایت شرکتی

آدرس (دامین) اختصاصی
فضا (هاست) اختصاصی و متصل به سایت
ایمیل اختصاصی و متصل به سایت
امکان مدیریت سایت با تلگرام
طراحی زیبا و انعطاف پذیر
خدمات پشتیبانی و SSL اختصاصی

سایت فروشگاهی

فروشنده ای زبردست
آدرس (دامین) اختصاصی
فضا (هاست) اختصاصی و متصل به سایت
ایمیل اختصاصی و متصل به سایت
طراحی زیبا و انعطاف پذیر
خدمات پشتیبانی و SSL اختصاصی
آموزش استفاده و چیدمان کالاها